Lexikon VZ Vás zve na

Akreditovaný vzdělávací kurz - Veřejné zakázky pro začátečníky | E-learning - číslo akreditace: AK/PV-213/2021

Číslo akreditace vzdělávací instituce: AK/I-7/2021

Místo:Individuální online studium

1. Obsah kurzu a jeho rozsah

Obsahem vzdělávacího kurzu je zákonná úprava zadávání veřejných zakázek v podrobnostech nezbytných pro uvedení do problematiky zadávání veřejných zakázek. Kurz je koncipován jako distanční (s psaným textem) otevřený individuální kurz, každý účastník může kurz absolvovat dle svých možností v průběhu 30 dnů od aktivace kurzu. Součástí kurzu je i závěrečný test, který je dobrovolný.

Vzdělávací kurz je sestaven z těchto odborných témat:

Koncepce, právní úprava a zásady zadávání VZ pro začátečníky

Zadávací podmínky a postupy při zadávání VZ v režimu ZZVZ

Průběh zadávacího řízení dle ZZVZ

Uveřejňovací a archivační povinnost, změna závazků VZ v režimu zákona

Předmětem vzdělávacího kurzu nejsou veřejné zakázky malého rozsahu. Obsah vzdělávacího kurzu je doplněn o praktické příklady, které účastníkovi danou problematiku více přiblíží.

Po absolvování kurzu účastník obdrží Certifikát – Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 

2. Přínosy pro účastníka kurzu

Absolvent vzdělávacího kurzu získá základní orientaci v oblasti zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), používaných pojmech a základních postupech tak, aby jeho absolventi byli schopni se v dané problematice orientovat a aktivně se na procesu zadávání veřejných zakázek podílet.

Po absolvování tohoto kurzu mohou účastníci navázat dalšími vzdělávacími kurzy k veřejným zakázkám, např. kurzem Veřejné zakázky pro pokročilé. 

3. Jaká je cílová skupina kurzu?

Vzdělávací kurz je určen pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek, ať už se jedná o zadavatele z řad státní správy i samosprávy, dodavatele, dotační či kontrolní orgány, jakož i administrátory veřejných zakázek.

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Cílovou skupinou akreditovaného vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti, kterými se rozumí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, když ve smyslu ust. §2 odst. 3 zmíněného zákona se správními činnostmi rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. Právě takovou činností je i zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy územně samosprávný celek je veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d). 

4. Jak se změní odborné znalosti účastníka kurzu?

Absolvent vzdělávacího kurzu v pozici zadavatele po jeho absolvování získá vhled do problematiky veřejných zakázek a bude moci být kvalifikovaným „oponentem“ administrátorovi veřejných zakázek, jakož i dotačnímu či kontrolnímu orgánu. Administrátor veřejných zakázek bude vědět, jak správně nastavit zadávací podmínky a jaká úskalí v průběhu administrace veřejných zakázek na něj mohou číhat, jak se jim vyvarovat a jak se s nimi vypořádat.

Absolvent kurzu v pozici dodavatele bude schopen připravit nabídku do zadávacího řízení, bude vědět, jak správně číst zadávací podmínky a jak reagovat na požadavky a chování zadavatele. Absolventi z řad dotačních či kontrolních orgánů získají nezbytné informace o tom, na co se při kontrole zadávacích řízení zaměřit, budou umět identifikovat nedostatky v zadávacích podmínkách a posoudit jejich vliv na průběh zadávacího řízení.

Absolventi vzdělávacího kurzu na pozici zadavatele a administrátora veřejných zakázek budou vědět, jak správně nastavit zadávací podmínky a jaká úskalí v průběhu administrace VZMR na ně mohou číhat, jak se jim vyvarovat a jak se s nimi vypořádat. Rovněž budou moci být kvalifikovaným „oponentem“ dotačnímu či kontrolnímu orgánu. 

Absolvent kurzu v pozici dodavatele bude schopen připravit nabídku, bude vědět, jak správně číst zadávací podmínky a jak reagovat na požadavky a chování zadavatele. Absolventi z řad dotačních či kontrolních orgánů získají nezbytné informace o tom, na co se při kontrole VZMR zaměřit, budou umět identifikovat nedostatky v zadávacích podmínkách a posoudit jejich vliv na průběh VZMR. 

5. Lektorský tým

Vzdělávací kurz připravil odborný tým sestávající z partnerů, advokátů a právníků advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, ve složení:

6. Časový rozsah

Časový rozsah vzdělávacího kurzu je 6 vyučovacích hodin.

Počet dnů přístupu do kurzu: 30

7. Doporučená literatura

8. Cena

a) Pro účastníky, kteří jsou cílovou skupinou dle § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb:

Cena bez DPH: 2.300,- Kč
Sazba DPH: 0 %
Cena s DPH: 2.300,- Kč

 

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Přístupové údaje Vám budou zaslány po jejím uhrazení.

Zpět na vzdělávání Objednat