Lexikon VZ Vás zve na

Akreditovaný vzdělávací kurz - Veřejné zakázky malého rozsahu | E-learning - číslo akreditace: AK/PV-283/2021

Číslo akreditace vzdělávací instituce: AK/I-7/2021

Místo:Individuální online studium

1. Obsah vzdělávacího kurzu a jeho rozsah

Obsahem vzdělávacího kurzu je úprava zadávání veřejných zakázek v podrobnostech nezbytných pro uvedení do problematiky veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Kurz je koncipován jako distanční (s psaným textem) otevřený individuální kurz, každý účastník může kurz absolvovat dle svých možností v průběhu 30 dnů od aktivace kurzu. Součástí kurzu je i závěrečný test, který je dobrovolný.

Vzdělávací kurz je sestaven z těchto odborných témat:

Koncepce, základní pojmy a zásady VZMR

Zadávací podmínky a postupy při zadávání VZMR

Uveřejňovací a archivační povinnost zadavatele, změna závazků VZMR

Předmětem vzdělávacího kurzu nejsou jednotlivé druhy zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Obsah vzdělávacího kurzu je doplněn o praktické příklady, které účastníkovi danou problematiku více přiblíží.

Po absolvování kurzu účastník obdrží Certifikát – Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 

2. Přínosy pro účastníka kurzu

Absolvent vzdělávacího kurzu získá základní orientaci v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), používaných pojmech a základních postupech tak, aby byl schopen se v dané problematice orientovat a podílet se na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Tento vzdělávací kurz je vhodný pro seznámení se s oblastí zadávání veřejných zakázek. Účastník může na získané znalosti následně navázat kurzy zaměřenými na zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), např. kurzem Veřejné zakázky pro začátečníky. 

3. Jaká je cílová skupina kurzu?

Vzdělávací kurz je určen pro účastníky, kteří se při své práci setkávají zejména s problematikou VZMR, ať už se jedná o zadavatele z řad státní správy i samosprávy, dodavatele, dotační či kontrolní orgány, jakož i administrátory veřejných zakázek.

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Cílovou skupinou akreditovaného vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti, kterými se rozumí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, když ve smyslu ust. §2 odst. 3 zmíněného zákona se správními činnostmi rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. Právě takovou činností je i zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy územně samosprávný celek je veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d). 

4. Jak se změní odborné znalosti účastníka kurzu?

Absolventi vzdělávacího kurzu na pozici zadavatele a administrátora veřejných zakázek budou vědět, jak správně nastavit zadávací podmínky a jaká úskalí v průběhu administrace VZMR na ně mohou číhat, jak se jim vyvarovat a jak se s nimi vypořádat. Rovněž budou moci být kvalifikovaným „oponentem“ dotačnímu či kontrolnímu orgánu. 

Absolvent kurzu v pozici dodavatele bude schopen připravit nabídku, bude vědět, jak správně číst zadávací podmínky a jak reagovat na požadavky a chování zadavatele. Absolventi z řad dotačních či kontrolních orgánů získají nezbytné informace o tom, na co se při kontrole VZMR zaměřit, budou umět identifikovat nedostatky v zadávacích podmínkách a posoudit jejich vliv na průběh VZMR. 

5. Lektorský tým

Vzdělávací kurz připravil odborný tým sestávající z partnerů, advokátů a právníků advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, ve složení:

6. Časový rozsah

Časový rozsah vzdělávacího kurzu je 6 vyučovacích hodin.

Počet dnů přístupu do kurzu: 30

7. Doporučená literatura

8. Cena

a) Pro účastníky, kteří jsou cílovou skupinou dle § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb:

Cena bez DPH: 2.100,- Kč
Sazba DPH: 0 %
Cena s DPH: 2.100,- Kč

 

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Přístupové údaje Vám budou zaslány po jejím uhrazení.

Zpět na vzdělávání Objednat