Lexikon VZ Vás zve na

Veřejné zakázky malého rozsahu (Kód N1)

Otevřený vzdělávací kurz s individuálním online přístupem

1. Obsah vzdělávacího kurzu a jeho rozsah

Obsahem vzdělávacího kurzu je úprava zadávání veřejných zakázek v podrobnostech nezbytných pro uvedení do problematiky veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Kurz je koncipován jako distanční otevřený individuální kurz, každý účastník může kurz absolvovat dle svých možností v průběhu 30 dnů od aktivace kurzu. Součástí kurzu je i závěrečný test, který je dobrovolný.

Vzdělávací kurz je sestaven z těchto odborných témat:

Koncepce, základní pojmy a zásady VZMR

 • Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu

 • Právní úprava veřejných zakázek

 • Základní zásady zadávání veřejných zakázek

 • Elektronická versus listinná nabídka

 • Druhy veřejných zakázek

 • Předpokládaná hodnota a limity VZMR

Zadávací podmínky a postupy při zadávání VZMR

 • Zadávací podmínky

 • Způsoby zadání VZMR

 • Přímé zadání VZMR

 • Uzavřená výzva

 • Otevřená výzva

 • Otevřená výzva s oslovením dodavatelů

Uveřejňovací a archivační povinnost zadavatele, změna závazků VZMR

 • Uveřejňovací povinnosti veřejného zadavatele

 • Změna závazků ze smlouvy na VZMR

 • Kontrola VZMR a archivační povinnosti zadavatele

Předmětem vzdělávacího kurzu nejsou jednotlivé druhy zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Obsah vzdělávacího kurzu je doplněn o praktické příklady, které účastníkovi danou problematiku více přiblíží.

Po absolvování kurzu účastník obdrží Certifikát – Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 

 2. Přínosy pro účastníka kurzu

Absolvent vzdělávacího kurzu získá základní orientaci v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), používaných pojmech a základních postupech tak, aby byl schopen se v dané problematice orientovat a podílet se na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Tento vzdělávací kurz je vhodný pro seznámení se s oblastí zadávání veřejných zakázek. Účastník může na získané znalosti následně navázat kurzy zaměřenými na zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), např. kurzem Veřejné zakázky pro začátečníky. 

3. Jaká je cílová skupina kurzu?

Vzdělávací kurz je určen pro účastníky, kteří se při své práci setkávají zejména s problematikou VZMR, ať už se jedná o zadavatele z řad státní správy i samosprávy, dodavatele, dotační či kontrolní orgány, jakož i administrátory veřejných zakázek.

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

4. Jak se změní odborné znalosti účastníka kurzu?

Absolventi vzdělávacího kurzu na pozici zadavatele a administrátora veřejných zakázek budou vědět, jak správně nastavit zadávací podmínky a jaká úskalí v průběhu administrace VZMR na ně mohou číhat, jak se jim vyvarovat a jak se s nimi vypořádat. Rovněž budou moci být kvalifikovaným „oponentem“ dotačnímu či kontrolnímu orgánu. 

Absolvent kurzu v pozici dodavatele bude schopen připravit nabídku, bude vědět, jak správně číst zadávací podmínky a jak reagovat na požadavky a chování zadavatele. Absolventi z řad dotačních či kontrolních orgánů získají nezbytné informace o tom, na co se při kontrole VZMR zaměřit, budou umět identifikovat nedostatky v zadávacích podmínkách a posoudit jejich vliv na průběh VZMR. 

 5. Lektorský tým

Vzdělávací kurz připravil odborný tým sestávající z partnerů, advokátů a právníků advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, ve složení:

 • Mgr. Tomáš Machurek, advokát a partner AK MT Legal

 • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner AK MT Legal

 • Mgr. Michaela Machálková, advokátka MT Legal

 • Mgr. Zuzana Profousová, koncipient MT Legal

6. Časový rozsah

Časový rozsah vzdělávacího kurzu je 6 vyučovacích hodin.

Počet dnů přístupu do kurzu: 30

7. Doporučená literatura

8. Cena

Účastnický poplatek činí 1.500 Kč bez DPH / osobu. Pro držitele licence Lexikonu VZ činí 1.425 Kč bez DPH / osobu. Pro členy AVZ činí 1.125,- bez DPH/osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Přístupové údaje Vám budou zaslány po jejím uhrazení.

Zpět na vzdělávání
Objednat