Lexikon VZ Vás zve na

Otevřený vzdělávací kurz | Veřejné zakázky pro pokročilé (Kód N3)

Otevřený vzdělávací kurz s individuálním online přístupem

Místo:Individuální online studium

1. Obsah vzdělávacího kurzu a jeho rozsah

Vzdělávací kurz je určený zejména pro ty, kdo se v oblasti zadávání veřejných zakázek již orientují a mají zájem prohloubit své znalosti. Autoři kurzu se zaměřili na oblasti, v nich zadavatelé nebo dodavatelé často chybují, případně v nichž je třeba znát nejen text zákona, ale i jeho výklad Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kurz je koncipován jako distanční (s psaným textem) otevřený individuální kurz, každý účastník může kurz absolvovat dle svých možností v průběhu 30 dnů od aktivace kurzu. Součástí kurzu je i závěrečný test, který je dobrovolný.

Vzdělávací kurz je sestaven z těchto odborných témat:

Koncepce, právní úprava a zásady VZ pro pokročilé

Příprava zadávacích podmínek VZ v režimu zákona

Průběh zadávacího řízení v režimu zákona pro pokročilé

Uveřejňovací a archivační povinnost zadavatele, opravené prostředky a změna závazků VZ v režimu zákona

Vzdělávací kurz zahrnuje i výklad pojmů a institutů, s nimiž se zadavatelé i dodavatelé v praxi setkávají méně často.
Obsah vzdělávacího kurzu je doplněn o praktické příklady, které účastníkovi danou problematiku více přiblíží.

Po absolvování testu účastník obdrží Certifikát – Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

2. Přínosy pro účastníka kurzu

Absolvent vzdělávacího kurzu projde tématy v oblasti zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), řazenými chronologicky tak, jak odpovídají obvyklému průběhu zadávacího řízení. Naučí se správně formulovat zadávací podmínky (a to i ty méně obvyklé). Dozví se více o méně častých druzích zadávacích řízení a zvláštních postupech, které však mohou být velmi užitečné (například jednací řízení s uveřejněním nebo dynamický nákupní systém). Získá řadu informací k samotnému průběhu zadávacího řízení. V závěru pak získá vědomosti o limitech změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a o opravných prostředcích.  

3. Jaká je cílová skupina kurzu?

Vzdělávací kurz je vhodný pro pracovníky zadavatelů z řad státní správy i samosprávy, dodavatelů, administrátory veřejných zakázek, příjemce dotací i pracovníky dotačních orgánů. Kurz je vhodný pro právníky, ekonomy, administrátory, bid manažery a všechny ty, kdo zadávací řízení připravují, účastní se jich nebo je kontrolují.

4. Jak se změní odborné znalosti účastníka kurzu?

Absolvent vzdělávacího kurzu v pozici zadavatele či administrátora by měl být schopen samostatně připravit i složitější zadávací řízení a administrovat celý jeho průběh. Absolvent v pozici dodavatele by pak měl schopen nejen podat bezchybnou nabídku, ale také rozpoznat zadávací podmínky nezákonné a účinně se jim bránit. Absolvent vykonávající kontrolu zadávacích řízení by měl být schopen rozpoznat chyby v zadávacích podmínkách či v procesu zadávání veřejné zakázky a vyhodnotit jejich vliv na výsledek zadávacího řízení. 

5. Lektorský tým

Vzdělávací kurz připravil odborný tým sestávající z partnerů, advokátů a právníků advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, ve složení:

6. Časový rozsah

Časový rozsah vzdělávacího kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Počet dnů přístupu do kurzu: 30

7. Doporučená literatura

8. Cena

Účastnický poplatek činí 1.900 Kč bez DPH / osobu. Pro držitele licence Lexikonu VZ činí 1.805 Kč bez DPH / osobu. Pro členy AVZ činí 1.425 Kč bez DPH/osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Přístupové údaje Vám budou zaslány po jejím uhrazení.

Zpět na vzdělávání Objednat